دیدار گروه عروسکی شادی جون با بزرگترین فیلسوف جهان - فیلسوف حکیم ارد بزرگ ☀️ عصاره بی نظیر حکمت و فلسفه ☀️
X
تبلیغات
رایتل

دیدار گروه عروسکی شادی جون با بزرگترین فیلسوف جهان  چاپ

تاریخ : 1394,06,29 در ساعت 05:01 ق.ظ
بیست و هشت شهریور 1394 گروه عروسکی شادی جون به سرپرستی خانم شادی غفوری با حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف تاریخ ایران) دیدار نمودند . این دیدار در منزل فیلسوف کشورمان انجام شد . اعضای این گروه در مورد سوابق هنری خویش سخن گفتند و از برنامه هایی که برای آینده در اندیشه دارند . حکیم بزرگ ضمن شنیدن سخنان تک تک اعضای این گروه ، شاد نمودن کودکان را  امری ستودنی دانستند و فرمودند : فرزندان ایران باید رفتارهای انساندوستانه و مهربانانه را فرا بگیرند .  پیش نیاز داشتن سرزمینی آباد ، دارا بودن فرزندانی شاد و با ادب است .
لازم به ذکر است در این دیدار برای نخستین بار عروسک این گروه با نام هنری «ویژوو» در منزل حکیم ارد بزرگ رونمایی شد . عکس های این دیدار در پی تقدیم می گردد :

حکیم ارد بزرگ , گروه عروسکی شادی جون , شادی غفوری , سمیه رشیدی ماوا , سمیه رشیدی , تکین حاتمی , سهیلا مومنه , ناصر حاتمی , مینا بابایی , ویژوو , وندا حاتمی , ویژو , شادی جون و ویژوو , شادی جون و ویژو , بزرگترین فیلسوف جهان , دیدار با حکیم ارد بزرگ
سمیه رشیدی ماوا (عروسک گردان و صداپیشه) ، شادی غفوری (مجری و کارگردان) ، تکین حاتمی (نویسنده)
حکیم ارد بزرگ , گروه عروسکی شادی جون , شادی غفوری , سمیه رشیدی ماوا , سمیه رشیدی , تکین حاتمی , سهیلا مومنه , ناصر حاتمی , مینا بابایی , ویژوو , وندا حاتمی , ویژو , شادی جون و ویژوو , شادی جون و ویژو , بزرگترین فیلسوف جهان , دیدار با حکیم ارد بزرگ
سمیه رشیدی ماوا (عروسک گردان و صداپیشه) ، تکین حاتمی (نویسنده) ، شادی غفوری (مجری و کارگردان)

حکیم ارد بزرگ , گروه عروسکی شادی جون , شادی غفوری , سمیه رشیدی ماوا , سمیه رشیدی , تکین حاتمی , سهیلا مومنه , ناصر حاتمی , مینا بابایی , ویژوو , وندا حاتمی , ویژو , شادی جون و ویژوو , شادی جون و ویژو , بزرگترین فیلسوف جهان , دیدار با حکیم ارد بزرگ
سمیه رشیدی ماوا (عروسک گردان و صداپیشه)

حکیم ارد بزرگ , گروه عروسکی شادی جون , شادی غفوری , سمیه رشیدی ماوا , سمیه رشیدی , تکین حاتمی , سهیلا مومنه , ناصر حاتمی , مینا بابایی , ویژوو , وندا حاتمی , ویژو , شادی جون و ویژوو , شادی جون و ویژو , بزرگترین فیلسوف جهان , دیدار با حکیم ارد بزرگ
سمیه رشیدی ماوا (عروسک گردان و صداپیشه) ، شخصیت عروسکی ویژوو ، شادی غفوری (مجری و کارگردان)

حکیم ارد بزرگ , گروه عروسکی شادی جون , شادی غفوری , سمیه رشیدی ماوا , سمیه رشیدی , تکین حاتمی , سهیلا مومنه , ناصر حاتمی , مینا بابایی , ویژوو , وندا حاتمی , ویژو , شادی جون و ویژوو , شادی جون و ویژو , بزرگترین فیلسوف جهان , دیدار با حکیم ارد بزرگ
توضیحات سمیه رشیدی ماوا (عروسک گردان و صداپیشه) ،تکین حاتمی (نویسنده) و شادی غفوری (مجری و کارگردان) در مورد ((شخصیت عروسکی  ویژوو)) برای  حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ , گروه عروسکی شادی جون , شادی غفوری , سمیه رشیدی ماوا , سمیه رشیدی , تکین حاتمی , سهیلا مومنه , ناصر حاتمی , مینا بابایی , ویژوو , وندا حاتمی , ویژو , شادی جون و ویژوو , شادی جون و ویژو , بزرگترین فیلسوف جهان , دیدار با حکیم ارد بزرگ
سمیه رشیدی ماوا (عروسک گردان و صداپیشه) و شادی غفوری (مجری و کارگردان) در کنار شخصیت عروسکی گروه خود ((ویژوو))

حکیم ارد بزرگ , گروه عروسکی شادی جون , شادی غفوری , سمیه رشیدی ماوا , سمیه رشیدی , تکین حاتمی , سهیلا مومنه , ناصر حاتمی , مینا بابایی , ویژوو , وندا حاتمی , ویژو , شادی جون و ویژوو , شادی جون و ویژو , بزرگترین فیلسوف جهان , دیدار با حکیم ارد بزرگ
سمیه رشیدی ماوا (عروسک گردان و صداپیشه)،تکین حاتمی (نویسنده) ، شادی غفوری (مجری و کارگردان) 

حکیم ارد بزرگ , گروه عروسکی شادی جون , شادی غفوری , سمیه رشیدی ماوا , سمیه رشیدی , تکین حاتمی , سهیلا مومنه , ناصر حاتمی , مینا بابایی , ویژوو , وندا حاتمی , ویژو , شادی جون و ویژوو , شادی جون و ویژو , بزرگترین فیلسوف جهان , دیدار با حکیم ارد بزرگ
سمیه رشیدی ماوا (عروسک گردان و صداپیشه) ، تکین حاتمی (نویسنده) ، شادی غفوری (مجری و کارگردان) 

حکیم ارد بزرگ , گروه عروسکی شادی جون , شادی غفوری , سمیه رشیدی ماوا , سمیه رشیدی , تکین حاتمی , سهیلا مومنه , ناصر حاتمی , مینا بابایی , ویژوو , وندا حاتمی , ویژو , شادی جون و ویژوو , شادی جون و ویژو , بزرگترین فیلسوف جهان , دیدار با حکیم ارد بزرگ


حکیم ارد بزرگ , گروه عروسکی شادی جون , شادی غفوری , سمیه رشیدی ماوا , سمیه رشیدی , تکین حاتمی , سهیلا مومنه , ناصر حاتمی , مینا بابایی , ویژوو , وندا حاتمی , ویژو , شادی جون و ویژوو , شادی جون و ویژو , بزرگترین فیلسوف جهان , دیدار با حکیم ارد بزرگ
توضیحات تکین حاتمی (نویسنده) ، سمیه رشیدی  و شادی غفوری (مجری و کارگردان) در مورد ((شخصیت عروسکی  ویژوو)) برای  حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ , گروه عروسکی شادی جون , شادی غفوری , سمیه رشیدی ماوا , سمیه رشیدی , تکین حاتمی , سهیلا مومنه , ناصر حاتمی , مینا بابایی , ویژوو , وندا حاتمی , ویژو , شادی جون و ویژوو , شادی جون و ویژو , بزرگترین فیلسوف جهان , دیدار با حکیم ارد بزرگ
حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) و شادی غفوری (مجری و کارگردان کارهای عروسکی) 

حکیم ارد بزرگ , گروه عروسکی شادی جون , شادی غفوری , سمیه رشیدی ماوا , سمیه رشیدی , تکین حاتمی , سهیلا مومنه , ناصر حاتمی , مینا بابایی , ویژوو , وندا حاتمی , ویژو , شادی جون و ویژوو , شادی جون و ویژو , بزرگترین فیلسوف جهان , دیدار با حکیم ارد بزرگ
تکین حاتمی (نویسنده)، سمیه رشیدی ماوا (عروسک گردان و صداپیشه) ، غزاله شرکاء(مستندساز و تنها فرزند حکیم )، حکیم ارد بزرگ ، وندا حاتمی که عروسک ویژوو را در آغوش گرفته و در مقابل حکیم بزرگ ایستاده است ، مینا بابایی (همسر تکین حاتمی) ، شادی غفوری (مجری و کارگردان) 

حکیم ارد بزرگ , گروه عروسکی شادی جون , شادی غفوری , سمیه رشیدی ماوا , سمیه رشیدی , تکین حاتمی , سهیلا مومنه , ناصر حاتمی , مینا بابایی , ویژوو , وندا حاتمی , ویژو , شادی جون و ویژوو , شادی جون و ویژو , بزرگترین فیلسوف جهان , دیدار با حکیم ارد بزرگ
سمیه رشیدی ماوا (عروسک گردان و صداپیشه) ، حکیم ارد بزرگ و شادی غفوری (مجری و کارگردان) 

حکیم ارد بزرگ , گروه عروسکی شادی جون , شادی غفوری , سمیه رشیدی ماوا , سمیه رشیدی , تکین حاتمی , سهیلا مومنه , ناصر حاتمی , مینا بابایی , ویژوو , وندا حاتمی , ویژو , شادی جون و ویژوو , شادی جون و ویژو , بزرگترین فیلسوف جهان , دیدار با حکیم ارد بزرگ
سمیه رشیدی ماوا (عروسک گردان و صداپیشه شخصیت عروسکی ویژوو) در کنار فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ 

حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان
عروسک ساز ایرانی سهیلا مومنه که شخصیت عروسکی  ویژوو یکی از آثار زیبای اوست

درباره گروه عروسکی شادی جون :
اسامی اعضای گروه عروسکی شادی جون: شادی غفوری (مجری و کارگردان) ، سمیه رشیدی ماوا (عروسک گردان و صداپیشه) و تکین حاتمی (نویسنده)  - شماره تماس گروه شادی جون : 09014412089

شادی غفوری (مجری و کارگردان) :
در سال 1371 بدنیا آمده است در شهر کرج زندگی می کند ، دو سال به شکلی مستمر کار نمایشی انجام داده است در این راه استادی نداشته  و هر آنچه آموخته به شکلی تجربی بوده است . نکته مهم آنست که بدانیم او  بسیار زیبا و شمرده ،  واژگان را با لحنی خوش بیان می کند کودکان  به سرعت با او  ارتباط عاطفی برقرار نموده و حس می کنند این شخصیت یک دوست بسیار مهربان و دوستداشتنی است حتی کودکان و خردسالانی که بسیار دیر با دیگران ارتباط برقرار می کنند به سرعت به او نزدیک شده و با سخنان و کلامش همراه می شوند . خانواده  شادی غفوری بسیار مشوق و یاورش بوده اند و نزدیک به یک سال است که با خانم «سمیه رشیدی ماوا» در حال تمرین و کار های نمایشی می باشد .

تکین حاتمی (نویسنده) :
نام شناسنامه ایی ایشان ناصر حاتمی می باشد . در 28 مرداد 1364 متولد شده است ، نویسندگی را از سال 1392 به شکلی تجربی آغاز نموده است . امروزه نثر روان و نوشته های پر احساس و جذابش علاقه مندان بسیار یافته است ، او در حال حاضر عضو انجمن نویسندگان شهر کرج می باشد .  نام همسر آگاهش که بسیار مشوق او در این راه بوده است خانم مینا بابایی می باشد این دو دختری بسیار شیرین و خوش برخورد به نام  «وندا حاتمی» دارند .

سمیه رشیدی ماوا (عروسک گردان و صداپیشه) :
در سال 1372 بدنیا آمده است ،در عرصه عروسک گردانی و صداپیشگی استاد و راهنمای خاصی نداشته است و آنچه امروز آموخته نتیجه زحمات و تجربیات شخصی اوست . تجربیاتی که توانسته او را از بسیار جهات برای این هنر ممتاز و پیشرو سازد خانواده اش همواره او را تشویق نموده اند و این خودسرمایه بسیار ارزشمندی در جهت رشد هر چه بیشتر او بوده است . در حال حاضر در تهران زندگی می کند و مجرد است . و از شهریور 1393 با شادی جون (شادی غفوری) همکاری پیوسته هنری دارد .

سهیلا مومنه (عروسک ساز) :
متولد سال 1369 است . چهار سال است که پیوسته پیگیر کار عروسک سازی می باشد و در این راه از محضر استاد مرضیه محبوب (عروسک ساز کلاه قرمزی و پسر خاله) بهره برده و امروز توانسته خود آثاری ماندگار و زیبا خلق کند که نمونه آن عروسک گروه عروسکی شادی جون با نام ویژوو می باشد . ایشان ساکن تهران و مجرد می باشند . ایمیل ایشان  : soheila.momene@ut.ac.ir


  
نظرات (3)
پسر من همیشه کلاه قرمزی رو نگاه میکند و ببعی و پسر خاله رو خیلی دوست دارد
خانم سهیلا مومنه با این تجربه ارزشمندی که از خانم محبوب بدست آوردند حتما با کار و تلاش خودشون انشالله به زودی موفق میشند
ممنون از خبر جدیدی که از بزرگ شیروان حکیم ارد بزرگ گذاشتید.
خیلی عالیه
امیدوارم بتونیم هرچه زودتر شاهد پخش برنامه عروسک ویژو در تلویزیون باشیم...
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیکی :
وب / وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد